ورزشیهامون از سیاسیا بدتر. مایلی کهن همینجور پیش بره چند وقت دیگه زنجیرش میکنن .