این روزای آخر عین تراکتور دارن قانون کسشر تصویب میکنن https://t.co/9fc9eCP08A .