این فوتبالیستهایی که بهشون میگن پا به سن گذاشته و مسن و... اکثراً از من کوچیکترن! قدیم اینطوری نبود حتی تا همین دو سه سال پیش .