همکارمون با مدرک دکترا رفته بود همایش از یکی از سخنرانها با هیجان و شعف مطالبی رو در مورد اوضاع مملکت نقل قول میکرد که کاملاً بدیهی هستن! .