سوار آژانس بودم ملوند به یه ماشین مدل بالا یه خط سرتاسری کشید رانندش اومد پایین یه کم غر زد بعدم سوار شد رفت.... هندی بود .