منشی قاضی گفت برو تو! درو باز کردم تا اومدم بگم حاج آقا سلامنعععلیکم دیدم یه خانم جوان نشسته! .