فرازی از مکالمه دو خانم همکار: قوانین اسلام به قدری به نفع زنهاست که به نظرم مردها باید به این قاوانین تبعیض آمیز اعتراض کنن #خیلی_جدی .