مهمترین دلیلش هم اینکه زن در خانواده هیچ مسئولیتی نداره! .