هر چند با این طراحی افتضاح بیشتر ضد تبلیغه تا تبلیغ ولی خب قبل حرف زدن فکر کردن هم چیز بدی نیست .