بنده از اول به این قضیه مشکوک بودم!!!
شما خوب لازمه شغلتونه:دی ‎· Aliusha
:)) ‎· طغرل