بنده از اول به این قضیه مشکوک بودم!!!
شما خوب لازمه شغلتونه:دی ‎- Aliusha
:)) ‎- طغرل