آقا رفتم توئیتر غیبت مکان کردم حواسم نبود اینجا میاد! الان نشستم رو هوا بزنم پاکش کنم!