اگه توئیتر نبود هیچ وقت نمیفهمیدم در طبیعت جانوری هست که با دو حنجره می‌زیه .