این بنده خدا که خفتش کرده بودن بهش ساندیس تعارف کرده بودن تو ساندیسه داروی بیهوشی بوده. خلاصه مراقب باشید هر جای ساندیس نخورید .