یه بار حمید استیلی با دوستش تجریش خیابان غلام جعفری ازم آدرس پرسیدن .