به حکم اسلام! خدارو شکر تاریخ امریکا بیشتر از یکی دو قرن نیست https://t.co/vyYGWtQH30 .