شاید دلیل اینکه حجت الاسلام علم الهدی صاحب قصارترین جملات هر هفته است نزدیکیش به مرز افغانستانه .