نه اینکه جوگیر باشم ولی به نظرم بد نبود لیست امید یک جای خالی برای توکلی باقی میگذاشت https://t.co/vh0kSt6m6v .