RT @amirhm: یکی دستش تو گچ بود از دکتر میپرسه اینو باز کنم میتونم گیتار بزنم، میگه اره، یارو میگه چه خوب قبلا نمیتونستم :) حکایت توقع ملته از رفع تحریم .