چه دهنی از سوریان سرویس شده تا خبر حذف کشتی‌گیر اسرائیلو شنیده. بدبختی المپیک هم نبود که مثل میراسماعیلی پشت هفت نسلشو ببنده .