الله اکبر! ربات نمازخوان همراه با سجادش https://t.co/hsdiiS0hFx .