امیدوارم طرف از این سرکار گذارها باشه وگرنه این حجم از پیشرفت بیماریهای جنسی در جامعه نگران کننده است https://t.co/3YJISk5DX3 .