اکانت دیلیت شده ظاهراً. توئیت آخرش چی بود؟ من ندیدم https://t.co/e5YcXLQC3V .