صبح سر راه دیدم یه سگو ماشین زده مرده کلی دلم کباب شد بدازظهر همونجا دیدم یه دونه از این موش گنده ها له شده باخودم گفتم این حقشه مث سگ بمیره .