حسین هدایتی و طاهری مدیرعامل پرسپولیس که اوایل زیاد باهم خوب نبودن دست در دست رفتن به سمت گیت تبریز. به امید برد پرسپولیس .