دو ساعت چونه زدم تو یه معامله ده میلیاردی پنج میلیارد برای سازمان تخفیف گرفتم ولی عین اینایی که کشتیشون غرق شده اومدم بیرون .