روزنامه پیروزی تیتر زده ما که رفتیم آسیا، تراختور منتظریم تو هم بیا :)) .