یه عده هستن به انتقاد میگن ایراد شبهه. یعنی دیفالت طرفو در اشتباه میدونن .
عجب نکته ای ای جغل الله ‎· ابوتایغر