همیشه برام سوال بوده چرا که هواپیما که یه پرنده است قیافه‌اش از روی کوسه الگو برداری شده؟! .
شاید چون هواپیما در هوا شناوره کوسه در آب:دی ‎· Aliusha
:)) ‎· طغرل