بچه نه ساله رابطه میفهمه؟ ریدم تو مغز دادستان و قاضی و قانونگذار .