تو امریکا هم خیلیها با دخالت نظامی دولتشون در کشورهای دیگه مخالفند علیرغم اینکه امریکا سلطه جهانیشون ازراه همین مداخله نظامیها تامین میشه .