طبیعیه وقتی این ور کسی نمیتونه زبون انگلیسی یاد بگیره اونوریا مجبورن فارسی یاد بگیرن https://t.co/DzsHKKUvjw .