یکی از عوامل اصلی موثر در کم آبی هم جمعیته. امیدوارم به اینم به عنوان مساله امنیتی نگاه کنن https://t.co/upuxkFvqJl .