احسنت. غرب باید از دموکراسی ما الگوبرداری کنه https://t.co/6smPkOf4Zx .