خوبه دفعه بعد که خواستن آدم بفرستن دم سفارت بیشتر به عواقبش فکر میکنن https://t.co/jMITRIrxbe .