مدیری که با امضاش میلیارد جابجا میکنه نباید حقوقش انقدر کم باشه. هر کاری یه قیمتی داره https://t.co/AcBhozEOe0 .