به کری خوندن قبل بازی اعتقاد ندارم از قدیم گفتن توپ گرده هزار بارم ثابت شده .