فقط تو ایرانه که تیما جلوی تماشاگرای خودشون بیشتر از حریف استرس میگیرن. بدترین بازی فصل پرسپولیس رو نیمه اول دیدیم .