تلیغ نرم افزار گوش یاب: یارو ازمترو میاد بیرون میبینه گوشیش نیستبا نگرانی از جیبش اون یکی گوشیشو در میاره پیداش میکنه!!! .