از بعد تحریمها انگار قلبهامونم عین اجناس چینی شده. به گوز بنده .