چند نفر تو این چند هفته سر فوتبال سکته کردن. بی سابقه است! .