حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یه مقدار به وظیفه ذاتیش که کنترل مستخدمین دستگاه قضاست برسه هم جای دوری نمیره .