این دکتری هم که اومده برنامه مدیری دقیقاً یا همون توجیهات کسشر سیاسیون داره برای خودشون هاله تقدس درست میکنه برای سرکوب نقد .