ولی دفاع مدیری با دفاع رسمی صدا و سیما کاملاً تفاوت داشت .