داره میشه عین قضیه سوشا مکانی! تیتر بعدی هم حتماً خبر بازداشت مینو خالقیه https://t.co/G2f5cbAw0d .