رکورد زدن در تصویب قوانین نمایشی و فرمایشی و کسشر. حیثیت نذاشتن برای واژه پارلمان https://t.co/C2qiGCRuwb .