ظلمی بالاتر از این هست که ماشین چل ملیونی رو صدتومنش کنی و مردمو مجبور کنی چل ملیون رو بابت آشغالهای وطنی بدن؟ همه دولتهام تو این ظلم متحدن .