ارشاد مجوز میده قوه قضائیه لغو میکنه ارشاد لغو مجوزمیکنه قوه قضائیه مجوز صادر میکنه. دولت روحانی تو بحث فرهنگی از دولت خاتمی هم پشم تره .