«از مجموع دستگیرشدگان٬ فقط دو نفر وکیل بودند» از اولش گفتم این جور خبرپراکنی بو میده .