این پنجاه و پنج بار ریتوئیت شده!! از لایک و ریتوئیت الکی گرفتن هندیه متعجب بودم که مدل وطنیش کشف شد https://t.co/VcGyYS3Uxv .