از نظر حسن عباسی اینکه وزارت خارجه دنبال تسلط بر امور دیپلماسی باشه توطئه دشمنه. .